OSNOVAN TAEKWONDO KLUB CONTRA !

Rubrike: Novosti

20101210-thOsnovan Taekwondo klub Contra!

Osnivačka skupština održana je 10.12.2010.

 

Mi njegujemo suvremeni natjecateljski olimpijski taekwondo!

20101210-2

Iz statuta Kluba:

Članak 1.

Taekwondo klub (u daljnjem tekstu: Klub) je samostalna športska i nestranačka udruga, dragovoljno udruženih građana, koji se u Udrugu udružuju radi sudjelovanja u športskim natjecanjima, organizacije športskih priredbi/manifestacija, športskoj rekreaciji, osposobljavanju u športskim znanjima i vještinama te upravljanju športskim objektom i imovinom.  

Članak 2.

Naziv Kluba je: Taekwondo klub ‘CONTRA’

Skraćeni naziv Kluba  je: TKD ‘CONTRA’

Sjedište Kluba  je u Zagrebu, Trnjanska cesta 124.

Područje djelovanja Kluba je na području grada Zagreba .

Klub je neprofitna pravna osoba.  

Članak 5.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadaća Klub se učlanjuje u Hrvatski taekwondo savez te Zagrebački taekwondo savez, a može se učlaniti ili udružiti i u druge udruge od interesa za taekwondo sport.

Članak 8.

Svrha osnivanja i djelovanja kluba je poticanje, razvoj i unapređenje taekwondo športa, razvoj odgojnih, moralnih i etičkih vrijednosti članova Kluba, te stvaranje odgovarajućih uvjeta koji će omogućiti što većem broju građana, posebice mladeži da se bavi taekwondo športom.

  Članak 9.

Ciljevi i djelatnosti Kluba su:

– poticanje djelovanja članova u promidžbi, razvoju i unapređivanju taekwondoa, – organiziranje i provedba treninga i natjecanja, – organiziranje i provedba aktivnosti članova, – organiziranje i provedba programa edukacije, kao temeljne obuke u taekwondou, – skrb o stručnom usavršavanju svojih članova koji organiziraju i provode program športske škole i trening natjecatelja Kluba, – skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti natjecatelja te osiguranju, – skrb o nabavi, održavanju, korištenju, upravljanju taekwondo opremom, – skrb o stvaranju tvarnih i financijskih uvjeta za osnivanje ciljeva i zadaća Kluba.

U ostvarivanju svojih ciljeva Klub surađuje sa športskim udrugama, nadležnim tijelima državne uprave i lokalne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama i drugim društvima, ustanovama i udrugama.

Članak 13.

Članovi Kluba mogu biti:

– redovni – potpomažući – počasni – zaslužni – kolektivni  

Članak 14.

Redovni član Kluba može biti građanin koji neposredno sudjeluje u ostvarivanju programa i zadaća Kluba, sudjeluje u treninzima i natjecanjima, te pomaže u razvijanju športskih postignuća drugih članova.

Redovni član ima pravo da se koristi sredstvima i pravima što ih Klub pruža i da sudjeluje na svim športskim priredbama koje Klub organizira.

Redovni član Kluba obvezatan je:

– pridržavati se ovog Statuta i drugih akata, te odluka tijela Kluba, – neposredno djelovati u ostvarivanju programa i zadaća Kluba, – redovito plaćati članarinu, – čuvati športsku opremu i rekvizite, te ostalu imovinu Kluba, – izvijestiti tijela Kluba o uočenim nepravilnostima i propustima u Klubu, – paziti na očuvanje moralnih vrijednosti.  

Članak 15.

Redovni član Kluba s potpunom poslovnom sposobnosti ima pravo da bira-bude biran u tijela Kluba.

  Članak 16.

Redovni član Kluba, natjecatelj u skladu sa Zakonom i odgovarajućim pravilnikom Kluba, ima pravo na besplatno korištenje dvorane, opreme i rekvizita, naknadu troškova putovanja i pratnje, smještaja i prehrane, pravo na nagradu za postignute natjecateljske rezultate, stipendije i druge oblike naknada. Prava ispoštovati prema ugovornoj obvezi.

  Članak 17.

Potpomažući član Kluba može biti svaki građanin koji podnese zahtjev za učlanjenje u Klub i plati upisninu i članarinu.

Potpomažući član ima pravo i dužnost da po svom najboljem znanju i mogućnostima unapređuje taekwondo šport, te da na Poslovnikom utvrđen način sudjeluje u radu tijela Kluba.

Članak 18.

Počasni član Kluba može biti građanin koji je svojim javnim djelovanjem u društvenom životu ili svojim športskim rezultatima značajno doprinio promidžbi  taekwondo športa ili napretku Kluba.

Odluku o proglašenju građanina počasnim članom donosi Skupština Kluba na prijedlog predsjednika, temeljem čega se izdaje Povelja kojom se takvom članu priznaju sva prava potpomažućeg člana Kluba utvrđena ovim Statutom.

Članak 19.

Zaslužnim članom Kluba može biti proglašen građanin koji je najmanje 30 godina član taekwondo organizacije, a svojim je sveukupnim djelovanjem u taekwondo športu znatno doprinio razvoju toga športa ili je postignutim natjecateljskim rezultatima trajno zadužio taekwondo šport.

Odluku o proglašenju građanina zaslužnim članom donosi Skupština Kluba na prijedlog Upravnog odbora, temeljem čega se izdaje Povelja kojom se takvom članu priznaju sva prava redovnog člana Kluba utvrđena ovim Statutom.  

Članak 20.

Kolektivni član Kluba može biti pravna osoba koja svojom djelatnošću pomaže ili sudjeluje u razvoju taekwondo športa odnosno doprinositi ostvarivanju ciljeva i zadaća Kluba.

Kolektivni član ima pravo da putem svog zastupnika sudjeluje u radu Skupštine Kluba, te da ostvaruje posebna prava koja proizlaze iz uzajamnih interesa utemeljenih na Ugovoru ili drugom aktu.

Pravna osoba postaje kolektivni član Kluba temeljem podnesenog zahtjeva Upravnom odboru i uplatom upisnine i članarine.

20101210-1